Λίγα λόγια για το ΣΕΠΗ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας ή ΣΕΠΗ είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Βέροια.

Μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί μαθημάτων Πληροφορικής σε δημόσια σχολεία της περιοχής της Ημαθίας.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας σκοπεύει να καταβάλει προσπάθειες για:

1. Τη πνευματική εξύψωση των μελών του με μέσο την διοργάνωση ενημερωτικών, επιμορφωτικών και συνεργατικών δράσεων σε θέματα της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Πληροφορικής Παιδείας.

2. Την κοινωνική αναγνώριση του έργου του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής και την περεταίρω καταξίωσή του ως μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

3. Τη βελτίωση των όρων εργασίας των Πληροφορικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς φορείς.

4. Τη τήρηση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων της Πληροφορικής.

5. Την ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας με συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, με επιστημονικές ή/και επαγγελματικές οργανώσεις πληροφορικών καθώς και με κοινωνικούς φορείς.

6. Τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση των μελών του στα τοπικά, περιφερειακά ή κεντρικά διοικητικά όργανα λήψης αποφάσεων σχετικών µε την επιστήμη της Πληροφορικής και τις διαδικασίες της Εκπαίδευσης, με στόχο την δίκαιη, διαφανή και νόμιμη μεταχείρισή τους από αυτά.

7. Τη δημιουργία και διατήρηση κλίματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και μεταξύ συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων.