Καταστατικό ίδρυσης του ΣΕΠΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – Σ.Ε.Π.Η.

 

Κεφάλαιο Α’: Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Π.Η.» και έδρα τη Βέροια.

Άρθρο 2

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας σκοπεύει να καταβάλει προσπάθειες για:

1.Τη πνευματική εξύψωση των μελών του με μέσο την διοργάνωση ενημερωτικών, επιμορφωτικών και συνεργατικών δράσεων σε θέματα της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Πληροφορικής Παιδείας.

2.Την κοινωνική αναγνώριση του έργου του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής και την περεταίρω καταξίωσή του ως μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

3.Τη βελτίωση των όρων εργασίας των Πληροφορικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς φορείς.

4.Τη τήρηση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων της Πληροφορικής.

5.Την ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας με συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, με επιστημονικές ή/και επαγγελματικές οργανώσεις πληροφορικών καθώς και με κοινωνικούς φορείς.

6.Τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση των μελών του στα τοπικά, περιφερειακά ή κεντρικά διοικητικά όργανα λήψης αποφάσεων σχετικών µε την επιστήμη της Πληροφορικής και τις διαδικασίες της Εκπαίδευσης, με στόχο την δίκαιη, διαφανή και νόμιμη μεταχείρισή τους από αυτά.

7.Τη δημιουργία και διατήρηση κλίματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και μεταξύ συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων.

Άρθρο 3

Η δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου, εξασφαλίζει σε κάθε μέλος της το δικαίωμα, να υποστηρίζει ελεύθερα τις απόψεις του, σε κάθε θέμα που αφορά τη δράση και την εξέλιξη του συλλόγου και ειδικότερα σε θέματα της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Πληροφορικής Παιδείας.

Ο σύλλογος, διοικείται και αποφασίζει για τη δράση και τις λειτουργίες του, σε απόλυτη ανεξαρτησία, με βάση το σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις.

Το σωματείο εγγράφεται στο σχετικό βιβλίο σωματείων με μη κερδοσκοπικό σκοπό του Πρωτοδικείου Βέροιας.

Άρθρο 4

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο σύλλογος μεταχειρίζεται τα ακόλουθα μέσα:

Συνεργάζεται με τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας, με τους διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με τους συλλόγους εκπαιδευτικών, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με τις μαθητικές κοινότητες, με τις διοικητικές μονάδες, τους σχολικούς συμβούλους και τα λοιπά στελέχη της εκπαίδευσης, με την τοπική αυτοδιοίκηση και αντίστοιχες επιτροπές παιδείας, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων καθώς και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τους κρατικούς φορείς εκπαίδευσης αυτού και άλλων υπουργείων για θέματα που αναφέρονται στην Πληροφορική και την Πληροφορική Παιδεία.

Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, όταν κρίνει απαραίτητο, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή φορέα, καθώς και τους αρμόδιους παράγοντες, για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του.

Έχει την δυνατότητα να συγκροτεί ομάδες εργασίας για την εκπόνηση μελετών σε θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς του.

Έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί (μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) εκδηλώσεις: παιδαγωγικού, πολιτιστικού, πνευματικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, γιορτές, συγκεντρώσεις, παραστάσεις, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια επιμόρφωσης, περιοδείες, επισκέψεις σε εκθέσεις, εκδρομές κλπ στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Έχει την δυνατότητα να συμμετέχει, εκπροσωπούμενο από μέλη του, σε επιχορηγούμενες ή επιδοτούμενες δράσεις, εθνικές ή του εξωτερικού, αρκεί το ΔΣ να αποφασίζει ότι συνάδει με τους σκοπούς του συλλόγου.

Έχει την δυνατότητα να υλοποιεί έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις για την ενημέρωση των μελών του σε θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς του.

Ο σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις μέσα. Ιδιαιτέρως χρησιμοποιεί την Πληροφορική για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του και μεταξύ του συλλόγου και των σχετιζομένων οντοτήτων: ατόμων και φορέων.

 

Κεφάλαιο Β’: Πόροι

Άρθρο 5

Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικούς πόρους αποτελούν: (α) η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους και (β) η εισφορά εγγραφής κάθε νέου μέλους. Τα ύψη των πόρων αυτών καθορίζονται από την ΓΣ. Ως έτος για την καταβολή της συνδρομής θεωρείται το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου ενός έτους μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου.

Έκτακτοι πόροι για τον σύλλογο μπορεί να είναι:

1.Προαιρετικές εισφορές μελών,

2.Δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,

3.Τα πλεονάσματα από την οργάνωση εκδηλώσεων, επιμορφωτικών δράσεων και

4.Επιχορηγήσεις και χορηγίες από δημόσιες ελληνικές ή μη, αρχές καθώς και από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο.

Οι όποιες δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, και επιχορηγήσεις γίνονται δεκτές μόνο εφόσον κριθούν για την συμβατότητά τους με τους σκοπούς του συλλόγου από το ΔΣ.

Τα έσοδα τακτικά και έκτακτα διατίθενται για (α) λειτουργικά έξοδα του συλλόγου και (β) για έξοδα οργάνωσης των διαφόρων τύπων εκδηλώσεων που εγκρίνουν τα όργανά του.

Στα λειτουργικά έξοδα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται έξοδα για λειτουργία γραφείων και ηλεκτρονικών χώρων στο διαδίκτυο, για αγορά ή ενοικίαση υλικού ή λογισμικού, για εκτύπωση και αποστολή ενημερωτικού υλικού, για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού, για έξοδα κίνησης και παράστασης μελών σε σχετικές εκδηλώσεις, για πληρωμή συνδρομών σε έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις καθώς και συνδρομές σε σχετικές με τον σύλλογο επιστημονικές και κλαδικές ενώσεις, ομοσπονδίες και δίκτυα.

 

Κεφάλαιο Γ’: Μέλη – Αντιπρόσωποι

Άρθρο 6

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα.

1.Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν oι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ01.13 που κατά την ημέρα εγγραφής τους στον σύλλογο ανήκουν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οργανικά ή όχι, σε εκπαιδευτικές μονάδες της Ημαθίας οποιασδήποτε βαθμίδας του Υπουργείου Παιδείας.

2.Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι της Πληροφορικής με βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, που δηλώνουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς του συλλόγου και μετά από εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ.

3.Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών και ιδεών του συλλόγου και της Πληροφορικής, μετά από εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ.

Άρθρο 7

Η εγγραφή μέλους γίνεται με αίτησή του προς το ΔΣ και με την ταυτόχρονη καταβολή της εισφοράς εγγραφής του στον ταμία του συλλόγου. Για τα τακτικά μέλη, η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ εντός 30 ημερών από την υποβολή της. Αν η προθεσμία εκπνεύσει η αίτηση του ενδιαφερόμενου γίνεται αυτομάτως δεκτή.

Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τακτικές και έκτακτες ΓΣ, να παίρνουν το λόγο σύμφωνα με το καταστατικό και την ημερήσια διάταξη, να αξιώνουν και να συμβάλλουν στην εφαρμογή των σκοπών του συλλόγου, να ενημερώνονται από το ΔΣ για το σχεδιασμό και τη δράση του, να ελέγχουν τις πράξεις και ενδεχόμενες παραλήψεις του ΔΣ και αν είναι τακτικά να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα ψηφίζοντας κάθε φορά που λαμβάνονται αποφάσεις. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται εκείνα που κατά την έναρξη της ΓΣ, έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές του τρέχοντος και του προηγούμενου έτους. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να καταβάλουν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρι την έναρξη της 1ης τακτικής ΓΣ ή το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου χωρίς να απολέσουν το δικαίωμα του οικονομικά τακτοποιημένου μέλους.

Πειθαρχικές ποινές σε μέλη του συλλόγου μπορούν να επιβληθούν: (α) όταν μέλος του συλλόγου θεωρείται ότι αντιτίθεται στους σκοπούς του ή (β) όταν παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων του ή της εποπτεύουσας αρχής ή των περί σωματείων νόμων. Πειθαρχικές ποινές μπορεί να είναι (α) η αυστηρή επίπληξη του μέλους, (β) η προσωρινή παύση συμμετοχής στις διαδικασίες του συλλόγου και (γ) η μόνιμη διαγραφή του μέλους.

Πρόταση για επιβολή ποινής μπορεί να θέσει υπό συζήτηση το ΔΣ ή το 1/4 των μελών ΓΣ. Για την έγκρισή της απαιτείται η συμφωνία των 2/3 των μελών της ΓΣ που ορίζεται να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.

Απόφαση για επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, δεν μπορεί να ληφθεί από ΓΣ, αν δεν δοθεί πριν η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί και να αντικρούσει τις κατηγορίες. Αν το υπόλογο μέλος κληθεί και δεν προσέλθει για απολογία, μέσα σε 10 ημέρες, τότε η επόμενη ΓΣ αποφασίζει σχετικά.

Αν για κάποιο τακτικό μέλος παύσουν να ισχύουν οι κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 προϋποθέσεις εγγραφής του στο σύλλογο για παραπάνω από δύο έτη, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του ΔΣ.

 

Κεφάλαιο Δ’: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 8

Όργανα διοίκησης του συλλόγου είναι: (α) η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), (β) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και (γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

Κυρίαρχο όργανο διοίκησης του συλλόγου είναι η ΓΣ, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 19.

Το ΔΣ είναι επταμελές (7) και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για διετή το μέγιστο θητεία, σε ημέρα που ορίζεται από το απερχόμενο ΔΣ. Το ΔΣ απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα τον ταμία και τρία μέλη, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται στα άρθρα 12 έως 17.

Κατά τις παραπάνω εκλογές εκλέγεται και τριμελής (3) ΕΕ η οποία μετά τη συγκρότησή της αποτελείται από πρόεδρο, γραμματέα και ένα μέλος, οι αρμοδιότητες τις οποίας περιγράφονται στο άρθρο 18.

Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας στα πιο πάνω όργανα λέγονται ότι κατέχουν αξιώματα.

Άρθρο 9

Μέλη του ΔΣ καθώς και της ΕΕ μπορεί να γίνονται όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου, εφ’ όσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Άρθρο 10

Το ΔΣ και η ΕΕ συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα εκλογής. Πρώτο δε θέμα που τα απασχολεί είναι η ανάθεση καθηκόντων, που πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία σε συνεδρίαση στην οποία προεδρεύει ο υποψήφιος που πλειοψήφησε στις εκλογές για κάθε όργανο. Η συγκρότηση δεν μπορεί να αναβληθεί για επόμενη συνεδρίαση.

Η εκλογή για τις θέσεις στο ΔΣ και την ΕΕ, απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία. Αν οι δύο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, τότε από την τρίτη ψηφοφορία γίνεται αποδεκτός για την αντίστοιχη θέση αυτός ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. Εάν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση μεταξύ των πλειοψηφούντων.

Μετά την συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ γίνεται παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες με την υπογραφή σχετικού πρακτικού, καθώς και η παράδοση του ταμείου και της περιουσίας του συλλόγου, η οποία έχει καταγραφεί σε σχετικό βιβλίο. Για την παράδοση του ταμείου και της περιουσίας του συλλόγου υπογράφονται αντίστοιχα πρακτικά.

Μέχρι την ημέρα αυτή καθήκοντα ασκεί το απερχόμενο ΔΣ παρακολουθώντας τις τρέχουσες υποχρεώσεις του συλλόγου.

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος σε συνεννόηση με τα μέλη του προεδρείου (αντιπρόεδρο και γραμματέα), ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τέσσερα τουλάχιστον μέλη του ΔΣ. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων καταρτίζεται από τον πρόεδρο σε συνεργασία με τα μέλη του προεδρείου, αφού ενημερωθούν κατά την ειδοποίηση προφορικά όλα τα μέλη του ΔΣ και διατυπώσουν και αυτά τις απόψεις τους. Η ειδοποίηση των μελών του ΔΣ γίνεται τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συζήτηση, εκτός αν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση και συζήτηση θεμάτων που δεν δέχονται αναβολή.

Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία αν ειδοποιηθούν όλα τα μέλη και προσέλθουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από αυτά, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση με την οποία έχει ταχθεί ο πρόεδρος, ή ο αντιπρόεδρος – αν απουσιάζει ο πρώτος. Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, ή πέντε (5) συνολικά ετησίως, αδικαιολόγητα, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος των τελευταίων εκλογών. Σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές στα μέλη του συλλόγου, τα οποία μπορούν να πάρουν το λόγο εφ’ όσον το ζητήσουν.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ ή της ΕΕ, παραιτηθεί, αδυνατεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις, διαγραφεί ή εκπέσει, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος των τελευταίων εκλογών. Αν πρόκειται για παραίτηση, αυτή πρέπει να γίνεται εγγράφως. Το αντίστοιχο όργανο συνεδριάζει με τη νέα του σύνθεση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και αποφασίζει εκ νέου για τα καθήκοντα του, σύμφωνα με το άρθρο 10, μόνο εάν το μέλος που αποχωρεί κατείχε αξίωμα.

Σε περίπτωση που παραιτούνται, αδυνατούν να συμμετέχουν, διαγραφούν ή εκπέσουν από την ιδιότητά τους πάνω από πέντε (5) μέλη του ΔΣ ή περισσότερα από δύο (2) μέλη της ΕΕ και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά, ή αρνούνται να συμμετέχουν στην αναπλήρωση, συγκαλείται από τα απομένοντα μέλη έκτακτη ΓΣ και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων. Η διάρκεια της θητείας των νέων οργάνων ορίζεται ως το υπόλοιπο της θητείας των αντίστοιχων απερχόμενων οργάνων.

 

Κεφάλαιο Ε’: Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12

Το ΔΣ στην άσκηση των καθηκόντων του έχει τις παρακάτω συλλογικές υποχρεώσεις:

1.Προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και των αποφάσεων των ΓΣ, χρησιμοποιώντας τα μέσα που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

2.Συγκαλεί τις ΓΣ.

3.Λογοδοτεί σε αυτές.

4.Εκτελεί τις αποφάσεις τους.

5.Συντάσσει και υποβάλλει στη εκλογοαπολογιστική ΓΣ έγγραφη έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του συλλόγου.

6.Συντάσσει και υποβάλλει στη εκλογοαπολογιστική ΓΣ τον οικονομικό απολογισμό της θητείας του, ο οποίος κοινοποιείται επίσης σε όλα τα μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 13

Αν υπάρξει έγγραφη και επώνυμη καταγγελία από μέλος του συλλόγου, κατά μέλους του ΔΣ ή της ΕΕ για πράξεις ή παραλείψεις στα καθήκοντά του, ο πρόεδρος του ΔΣ: (α) κοινοποιεί την καταγγελία στα μέλη του ΔΣ, (β) δίνει διορία δέκα (10) ημερών στο υπόλογο μέλος να καταθέσει υπόμνημα στις κατηγορίες και (γ) με την παραλαβή του υπομνήματος ή την λήξη της προθεσμίας συγκαλεί το ΔΣ για την εξέταση της υπόθεσης.

Αν από την εξέταση της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας, διαπιστωθεί, κατά πλειοψηφία και χωρίς την ψήφο του υπόλογου μέλους, το βάσιμο των καταγγελλομένων, το ΔΣ συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο θεμελιώνεται η κατηγορία και προτείνεται ποινή. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην έγκριση της επόμενης ΓΣ. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι: (α) η αυστηρή επίπληξη του μέλους, ή (β) έκπτωση από το αντίστοιχο όργανο.

Σε περίπτωση που η καταγγελία είναι οικονομικού περιεχομένου, ο πρόεδρος της ΕΕ: (α) κοινοποιεί την καταγγελία στα μέλη της ΕΕ, (β) δίνει διορία δέκα (10) ημερών στο υπόλογο μέλος να καταθέσει υπόμνημα στις κατηγορίες και (γ) με την παραλαβή του υπομνήματος ή την λήξη της προθεσμίας συγκαλεί την ΕΕ για την εξέταση της υπόθεσης.

Αν από την εξέταση της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας, διαπιστωθεί, κατά πλειοψηφία και χωρίς την ψήφο του υπόλογου μέλους, το βάσιμο των καταγγελλομένων, η ΕΕ συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο θεμελιώνεται η κατηγορία και προτείνεται ποινή. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην έγκριση της επόμενης ΓΣ. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι: (α) η αυστηρή επίπληξη του μέλους, ή (β) έκπτωση από το αντίστοιχο όργανο.

 

Κεφάλαιο ΣΤ’: Καθήκοντα Προέδρου

Άρθρο 14

Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου είναι ισότιμα. Ο πρόεδρος πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με τον γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του ΔΣ.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σύλλογο σε σχέση με τρίτους.

Ο πρόεδρος με τον γραμματέα υπογράφουν όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας του συλλόγου καθώς και τις ανακοινώσεις και προσκλήσεις προς τα μέλη του συλλόγου.

 

Κεφάλαιο Ζ’: Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Άρθρο 15

Ο αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται, στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τακτικές και έκτακτες, καθώς και σε παραστάσεις με τρίτα πρόσωπα και εκπροσώπους φορέων. Υπογράφει στην περίπτωση κωλύματος του προέδρου, ή με εξουσιοδότησή του, τα απαραίτητα έγγραφα, πρακτικά ή πρωτόκολλα που αφορούν το σύλλογο.

Μπορεί να αναπληρώνει τον πρόεδρο μόνιμα για ορισμένο χρόνο, ή να χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα, με σχετική εξουσιοδότηση.

 

Κεφάλαιο Η’: Καθήκοντα Γραμματέα

Άρθρο 16

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του συλλόγου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.

Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, των κοινών συνεδριάσεων ΔΣ και ΕΕ, καθώς και των ΓΣ.

Είναι υπεύθυνος για το πρωτόκολλο και τα αρχεία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φυλάγει τη σφραγίδα του συλλόγου και φροντίζει για τη λειτουργία των γραφείων.

Συντάσσει και υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση την έκθεση πεπραγμένων της θητείας του ΔΣ και την παρουσιάζει στη εκλογοαπολογιστική ΓΣ.

Ενημερώνει τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου για όλες τις αποφάσεις του ΔΣ, τις δράσεις του ΔΣ, του συλλόγου ή μεμονωμένων μελών του και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα ενδιέφερε τα μέλη του συλλόγου.

 

 

Κεφάλαιο Θ’: Καθήκοντα Ταμία

Άρθρο 17

Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική περιουσία του συλλόγου.

Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές εγγραφής και τις συνδρομές των μελών του συλλόγου και κάθε άλλο έκτακτο ποσό, αναγράφοντας σε σχετικό βιβλίο εσόδων – εξόδων τα αντίστοιχα ποσά.

Εξοφλεί κάθε έξοδο, φυλάσσοντας σε ειδικό φάκελο το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη δαπάνης κλπ) και καταχωρεί στο σχετικό βιβλίο τα αντίστοιχα ποσά.

Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου, καθώς και το αρχείο των μελών ενημερωμένο με τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο ΔΣ και στη συνέχεια στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ τον οικονομικό απολογισμό της θητείας του.

Καταθέτει τα έσοδα σε τραπεζικό λογαριασμό, με συνδικαιούχο τον πρόεδρο. Ενημερώνει για τις κινήσεις του λογαριασμού τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ για το ύψος τους, όταν του ζητηθεί.

Για τις τρέχουσες δαπάνες μπορεί να διαχειρίζεται ποσό που το ύψος του καθορίζεται από το ΔΣ.

 

Κεφάλαιο Ι’: Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής

Άρθρο 18

Η ΕΕ ασκεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του ΔΣ του συλλόγου. Για τον λόγο αυτό μπορεί να έχει πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων ΔΣ και ΓΣ, τα βιβλία του συλλόγου, την αλληλογραφία και το αρχείο του συλλόγου. Συντάσσει δε σχετική έκθεση που αφορά στην θητεία του ΔΣ και την παρουσιάζει ο πρόεδρός της στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ.

 

Κεφάλαιο ΙΑ’: Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 19

Η ΓΣ συγκαλείται με πρόσκληση του ΔΣ προς τα μέλη του συλλόγου στην οποία αναγράφονται, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη του συλλόγου με ανάρτηση εγγράφου στην έδρα του, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή της.

Μέλη της ΓΣ μπορεί να είναι όλα τα μέλη του συλλόγου (τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα) αρκεί να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

ΓΣ πραγματοποιείται:

(α) τακτικά με πρόσκληση του ΔΣ κατά τον μήνα Οκτώβριο κάθε έτους και

(β) έκτακτα, όποτε κριθεί απαραίτητο: με πρόσκληση του ΔΣ ή με έγγραφη αίτησή του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του συλλόγου.

Η ΓΣ αποφασίζει ευρισκόμενη σε απαρτία, με πλειοψηφία του 1/2 συν ένα, των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του συλλόγου. Η διαπίστωση της απαρτίας γίνεται με ευθύνη των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση που η ΓΣ αυτή δεν πραγματοποιηθεί ή δεν έχει απαρτία, προκηρύσσεται νέα το αργότερο σε 10 ημέρες από την προηγούμενη. Αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε τακτικά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη παρόντα.

Σε όλες τις ΓΣ, εκτός της εκλογοαπολογιστικής, προεδρεύει το προεδρείο του ΔΣ του συλλόγου.

Μέλη που δεν τηρούν τη διαδικασία συζήτησης, την παρακωλύουν και γενικά παρεκτρέπονται, ανακαλούνται στην τάξη από το προεδρείο και αν εξακολουθήσουν, τους αφαιρείται ο λόγος.

 

Κεφάλαιο ΙΒ’: Αρχαιρεσίες

Άρθρο 20

Οι εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ και ΕΕ διεξάγονται κατά την διάρκεια της λεγόμενης εκλογοαπολογιστικής ΓΣ, που συγκαλείται για τον λόγο αυτό υποχρεωτικά έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε περιττού έτους. Το απερχόμενο ΔΣ φροντίζει για όλες τις λεπτομέρειες και είναι υπεύθυνο, μαζί με την εφορευτική επιτροπή που έχει εκλεγεί στη ΓΣ, για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με γραπτή αίτησή τους την υποψηφιότητά τους για το ΔΣ ή την ΕΕ, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση εκλογοαπολογιστικής ΓΣ. Κατόπιν καταρτίζονται δύο ενιαία ψηφοδέλτια, με αλφαβητική κατάταξη των υποψηφίων, ένα με τις υποψηφιότητες του ΔΣ και ένα της ΕΕ.

Οι εκλογές διεξάγονται με τον παρακάτω τρόπο :

1.Εκλέγεται τριμελές προεδρείο (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας), το οποίο διευθύνει τις εργασίες της ΓΣ, αφού πρώτα διαπιστώσει την προβλεπόμενη απαρτία. Κατόπιν διαβάζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζονται τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός του ΔΣ, η έκθεση της ΕΕ, υποβάλλονται τυχόν ερωτήσεις και γίνεται κριτική των πεπραγμένων, καθώς και μυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριμελούς (3) εφορευτικής επιτροπής (Πρόεδρος, γραμματέας, ψηφολέκτης). Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για την εφορευτική επιτροπή, κατά σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί. Η εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής για το ΔΣ και την ΕΕ. Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την ευθύνη του γραμματέα και του ταμία του ΔΣ.

2.Ο γραμματέας και ο ταμίας δίδουν στην εφορευτική επιτροπή, τις καταστάσεις των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, τα οποία προσερχόμενα ψηφίζουν για την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ καθώς και για την έγκριση των πεπραγμένων με μυστική ψηφοφορία. Οι ψηφοφόροι έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, το οποίο επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή.

3.Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι και τρείς (3) σταυρούς για το ΔΣ και μέχρι έναν (1) σταυρό για την ΕΕ.

4.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, καταμετρώνται οι σταυροί στα έγκυρα ψηφοδέλτια και καταρτίζονται ` πίνακες κατάταξης, ένας για το ΔΣ και ένας για την ΕΕ.

5.Σε περίπτωση ισοψηφίας η κατάταξη γίνεται με κλήρωση.

6.Οι πέρα των εκλεγέντων θεωρούνται αναπληρωματικοί.

7.Σε περίπτωση παραίτησης εκλεγέντος υποψηφίου, ειδοποιείται από τον πρώτο σε σταυρούς υποψήφιο, ο επόμενος αναπληρωματικός.

8.Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό της εκλογής, το οποίο αποτελεί μέρος του πρακτικού της ΓΣ που κρατάει το προεδρείο της.

Άρθρο 21

Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από ειδική ΓΣ που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το ΔΣ και στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του συλλόγου. Η απόφαση για την διάλυση απαιτεί την πλειοψηφία των 3/4 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, μετά από εκκαθάριση, μπορούν να περιέλθουν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο φορέα του οποίου η λειτουργία θεωρείται ότι εξυπηρετεί σκοπούς του ΣΕΠΗ.

 

Κεφάλαιο ΙΓ’: Καταστατικό – Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 22

Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο με απόφαση ΓΣ. Αναθεώρηση μπορεί να προτείνει το ΔΣ με πρόσκλησή ΓΣ προς τα μέλη, στην οποία να ορίζονται και τα άρθρα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην ΓΣ αυτή οι κατ’ άρθρο και στο σύνολο του καταστατικού τροποποιήσεις, πρέπει να εγκρίνονται από τα 2/3 των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Άρθρο 23

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 2011».

Άρθρο 24

Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από το ΔΣ ή την ΓΣ του συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί σωματείων.

Άρθρο 25

Το καταστατικό αυτό περιέχει 25 άρθρα, αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο.

Όλες οι διατάξεις των άρθρων του καταστατικού αυτού εγκρίθηκαν στην ιδρυτική ΓΣ που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο, στη Βέροια από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου που υπογράφουν. Τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν με ψηφοφορία επταμελή (7) Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ), που αποτελεί την προσωρινή διοίκηση του σωματείου. Η ΠΔΕ έχει θητεία σαράντα πέντε ημερών το πολύ από την ίδρυση του συλλόγου και έχει την ευθύνη να συγκαλέσει ΓΣ με θέμα την εκλογή ΔΣ και ΕΕ.

Βέροια, 12 Νοεμβρίου 2011

Τα ιδρυτικά μέλη

 Το καταστατικό σε μορφή PDF